De website is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Staaloutdoor.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit door of van de aangeboden informatie en of artikelen op deze website.

Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.